مشاهده مقاله

بدون ستارهبدون ستارهبدون ستارهبدون ستارهبدون ستاره | Oct 14 2009, 10:06 PM | چاپ
لینک به صفحات داخلی
جهت لینک به صفحات داخلی جوملا در ویرایشگر لینک را به صورت زیر ایجاد نمایید:
 index.php?option=com_content&view=article&id=XX
 
به جای XX شناسه مطلب را وارد نمایید.